კომპიუტერული მეცნიერებები

დავალების შესრულება კომპიუტერული პროგრამებით

ნაბიჯი სავარჯიშო მინიშნება შუალედური დავალება კომპლექსური დავალება