ნაბიჯი სავარჯიშო მინიშნება შუალედური დავალება კომპლექსური დავალება

დასკვნის გამოტანა

img
img

ცხოველის აგებულება შეგუებულია საარსებო გარემოს.