დაკვირვება და აღწერა

img

ვიკვლევთ მზის სისტემას

ნაბიჯი სავარჯიშო მინიშნება შუალედური დავალება კომპლექსური დავალება