დაკვირვება და აღწერა

img
img

რუქებისა და Google Maps პროგრამის დახმარებით
ვიკვლევთ ნაწარმოების გმირების მიერ გავლილ მარშრუტს

ნაბიჯი სავარჯიშო მინიშნება შუალედური დავალება კომპლექსური დავალება