ვარაუდის გამოთქმა

img
img

წყლის თვისებებში გარკვევა დაგვეხმარება პასუხის მოძიებაში

ნაბიჯი სავარჯიშო მინიშნება შუალედური დავალება კომპლექსური დავალება