ნაბიჯი სავარჯიშო მინიშნება შუალედური დავალება კომპლექსური დავალება
processes

წყალი დედამიწაზე მუდმივ ბრუნვაშია, ამ პროცესს ეწოდება წყლის წრებრუნვა. მოცემული სიმულაცია დაგეხმარებათ, შეისწავლოთ ეს პროცესი.

https://www3.epa.gov/safewater/kids/flash/flash_watercycle.html